Algemene voorwaarden

Artikel1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Saya Periang Yogaschool en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Saya Periang Yogaschool (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden op de website http://yogainbreda.nl. Het proeflidmaatschap vangt aan, nadat Saya Periang Yogaschool het inschrijfformulier heeft ontvangen. De overeenkomst gaat over in een definitief abonnement na deelname aan de les volgend op de proefles.
2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Saya Periang Yogaschool zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Saya Periang Yogaschool zal altijd op de 1e van de maand ingaan. De duur van het lidmaatschap is gelijk aan de overeengekomen betalingstermijn en wordt stilzwijgend verlengd.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooraf te geschieden.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. De deelnemer kan dan de toegang tot Saya Periang Yogaschool worden geweigerd. Saya Periang Yogaschool is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Saya Periang Yogaschool behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Lesstijden
1. Saya Periang Yogaschool behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Saya Periang Yogaschool, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Saya Periang Yogaschool gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan per betaalperiode worden aangepast door een e-mail te sturen naar administratie@yogainbreda.nl.
2. Deze aanpassing moet minimaal 1 maand voor de betreffende betaalperiode worden doorgegeven met inachtneming van lid 1 van dit artikel.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap schriftelijk of per email aan administratie@yogainbreda.nl opzeggen.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 4, lid 2.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 4, lid 2.
4. Saya Periang Yogaschool behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Saya Periang Yogaschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Saya Periang Yogaschool, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Saya Periang Yogaschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Saya Periang Yogaschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Saya Periang Yogaschool en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Saya Periang Yogaschool staan op de website van Saya Periang Yogaschool en zijn bij Saya Periang Yogaschool op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Saya Periang Yogaschool verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Saya Periang Yogaschool kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Saya Periang Yogaschool door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelden via de link in de nieuwsbrief.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Saya Periang Yogaschool zijn opgenomen. Saya Periang Yogaschool en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Saya Periang Yogaschool aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Saya Periang Yogaschool, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Saya Periang Yogaschool is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Saya Periang Yogaschool te accepteren.